Düşmanı Kahreden Dua, Helak Eden, Yok Eden Dua, Esma, Zikir ve Okunacak Ayetler


0
dua eden insan

Düşmanlara karşı daima Allah’a sığınıldığında Allah fena düşünceli insanlardan sizi korur. Bunun için her gün Kuran-ı Kerim’de yer edinen düşmanlara ve kötülüklere karşı okunması ihtiyaç duyulan ayetlerin ve duaların edilmesi gerekir.  Bu ayetlerin ve duaların muhakkak abdestli ve içten bir halde okunmasında yarar vardır.

Düşmanı Kahreden Dua

Kötülere ve düşmanlara karşı daima onların enerjisinden ve yapacakları davranışlardan korunmak için Allah’a yakarış edip yardım istemek gerekir. Bu sayede Allah kendisine sığınan her insanın duasını kabul eder. Aşağıda kötülere ve düşmanlara karşı okunması ihtiyaç duyulan yakarış detaylı bir halde yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim,
 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Yukarıda verilen duanın her gün 7 kez okunması durumunda tüm kötülüklerden ve fena düşünceli insanların şerrinden korunmuş ve uzaklaşmış olmuş olursunuz.

Esmaül Hüsna İle Dua Etme

Esmaül Hüsna ile yakarış ederek kötülüklerden ve düşmanlardan kurtulmak mümkündür. Zira, Allah her duasında kendi adını geçiren her insanın dualarını daha acele bir halde kabul eder. Bunun için Esmaül Hüsna ile yakarış etmeden ilkin ilk olarak farz yada nafile namazının kılınması gerekir. Sonrasında eller yukarı doğru açılarak Allah’a karşı içten ve samimi bir halde yakarış edilmelidir. Allah’ın 99 isminin de dualarda geçirilmesinden sonrasında Allah sizi daima düşmanlarınızdan ve şerden korur. Duanın edilmesinden sonrasında da son olarak olarak salavat getirilmelidir. Tüm bunların sonucunda daima hayatınızda Allah tarafınca korunmuş olmuş olursunuz.

Düşmanlara Karşı Okunacak Dua

Düşmanlarınızın kahrolması ve tekrar sizle hiçbir şekilde uğraşmaması için her gün tertipli bir halde okumanız ihtiyaç duyulan yakarış vardır. Bu duanın içten ve samimi bir halde okunmasından sonrasında düşmanlarınız sizden bir yaşam boyu uzak durur. Düşmanların acı çekmesi için okunması ihtiyaç duyulan yakarış aşağıda şu şekilde verilmektedir:

 • Vessemai zatilbüruci.
 • Velyevmilmev’udi.
 • Ve şahidin ve meşhudin.
 • Kutile ashabül’uhdudi.
 • En nari zatelvekudi.
 • İz hüm ‘aleyha ku’udün.
 • Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün.
 • Ve ma nekamu minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamiydi.
 • Elleziy lehu mülküssemavati vel’ardı vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün.

İnnelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariykı.

 • İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel’enharü zalikelfevzülkebiyrü.
 • İnne batşe rabbike leşediydün.
 • İnnehu hüve yübdiü ve yü’ıydü.
 • Ve hüvelğafurülvedudü.
 • Zül’arşilmeciydü.
 • Fa”alün lima yüriydü.
 • Hel etake hadiysülcünudi.
 • Fir’avne ve semude.
 • Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
 • Vallahü min veraihim muhıytun.
 • Bel hüve kur’anün meciydün.
 • Fiy levhın mahfuzın.

Düşmanlar İçin Güçlü Dua

Düşmanların uzaklaşması ve onların yapacakları kötülüklerden korunmak için ilk olarak Allah’ın fiili sıfatlarından olan Mukaddim ve Muahhir isimlerinin istenilen sayıda söylenmesi gerekir. Edilecek duadan ilkin bu iki ismin toplamda her gün 184 kere söylenmesi durumunda Allah tüm düşmanlarınızın şerrinden sizi korur. Bunun sonucunda da Allah’ın koruması altında olup hayatınızı düşmanlarınızdan uzak bir halde devam etmiş olmuş olursunuz. Bu yüzden bu iki ismin her gün dualardan ilkin 184 kez okunmasında yarar vardır.

Kötülüklere Karşı Edilecek Dua

Düşmanın kötülüklerinden ve verdiği zararlardan korunmak için etkili olan bir sürü dualar vardır. Bu duaların içten bir halde okunması sonucunda Allah her insanın yanında olur ve dualarını kabul eder. Bunun için aşağıda verilen duanın okunarak düşmanlardan uzaklaşması sağlanabilir. Bu yakarış şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm,
 • Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamımün, velâ ta’âmun illâ min ğislîn.

Rafi Esması İle Dua Etme

Rafi esması ile duaların edilmesi sonucunda Allah düşmanlarınızın kalplerine daima korku ve kuşku duygusu verir. Bu sayede düşmanlarınız korku dolu yaşam yaşayarak size karşı kötülükler yapmaktan vazgeçer. Her gün 351 kez dualardan ilkin Rafi isminin zikredilmesi ile düşmanların ve kötülüklerin sizden uzaklaşması için okuduğunuz duanın tesiri daha güçlü olur. Bunun sonucunda da Allah katında dualarınız kısa sürede kabul olur ve tüm belalardan kurtulmuş olmuş olursunuz. Bu adların zikredilmesinden ilkin muhakkak farz ve nafile namazının kılınması gerekir. Hem de abdestin alınması da istenilen şartların arasındadır.

Yunus Suresi İle Dua Etme

Yunus suresinin okunması durumunda sonsuza kadar tüm düşmanlarınızın kötülüklerinden uzaklaşmış olmuş olursunuz. Bununla beraber size meydana getirilen tüm kötülüklerin daima bir karşılığı olur ve Allah düşmanlarınızı cezalandırır. Bu yüzden her gün 75 kez Yunus suresini okuyup Allah’a sığınmanız gerekir. Bu surenin kesinlikle içten ve samimi bir halde okunmasında yarar vardır. Zira, Allah daima kalpten edilen duaları kabul eder. Aşağıda Yunus suresinin okunuşu verilmektedir:

 • Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakım,
 • E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm aşama sıdkın ınde rabbihim kalel kafirune inne haza le sahırum mübın,
 • İnne rabbe kümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yüdebbirul emr ma min şefıın illa mim ba’di iznih zalikümüllahü rabbüküm fa’büduh efela tezekkerun,
 • İleyhi merciuküm cemıa va’dellahi hakka innehu yebdeül halka sümme yüıydühu li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati bil kıst vellezıne keferu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun,
 • Hüvellezı cealeş şemse dıyaev vel kamera nurav ve kadderahu menazile li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ma halekallahü zalike illa bil hakk yüfassılül ayati li kavmiy ya’lemun,
 • İnne fıhtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahü fis semavati vel erdı le ayatil li kavmiy yettekun,
 • İnnellezıne la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeennu biha vellezıne hüm an ayatina ğafilun,
 • Ülaike me’vahümün naru bima kanu yeksibun,
 • İnnellezıne amenu ve amilus salihati yehdıhim rabbühüm bi ımanihim tecrı min tahtihimül enharu fı cennatin neıym,
 • Da’vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha merhaba ve ahıru da’vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın,
 • Ve lev yüaccilüllahü lin nasiş şerratı’calehüm bil hayri le kudiye ileyhim ecelühüm fe nezerullezıne la yercune likaena fı tuğyanihim ya’mehun,
 • Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı ev kaıden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yed’una ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu ya’melun,
 • Ve le kad ehleknel kurune min kabilküm lemma zalemu ve caethüm rusülühüm bil beyyinati ve ma kanu li yü’minu kezalike neczil kavmel mücrimın,
 • Sümme cealnaküm halaife fil erdı mim ba’dihim li nenzura keyfe ta’melun,
 • Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne la yercune likaene’ti bi kur’anin ğayri haza ev beddilh kul ma yekunü lı en übeddilehu min tilkai nefsı in ettebiu illa ma yuha ileyy innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym.

İnşirah Suresi İle Dua Etme

İnşirah suresinin her gün yatsı namazından sonrasında 7 kez okunması durumunda Allah tüm düşmanlarınızı sizden sonsuza kadar uzaklaştırır. Bu sayede düşmanlarınızın kahrolmasını elde etmiş olmuş olursunuz. Aşağıda İnşirah suresinin okunuşu yer alır:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Elem neşrah kir sadrek,
 • Ve vada’na ‘anke vizreke,
 • Elleziy enkada zahreke,
 • Ve refa’na kir zikreke,
 • Feinne me’al’usri yüsren,
 • İnne me’al’usri yüsren,
 • Feiza ferağte fensab,
 • Ve ila rabbike ferğab.

Düşmanı Yenmek İçin Okunacak Dua

Düşmanını yenmek ve galip gelmek için okumanız ihtiyaç duyulan dualar vardır. Bu duaların okunması durumunda düşmanlarınızla yaptığınız her mücadeleyi başarıya ulaşmış bir halde kazanarak onlardan intikamınızı ve öcünüzü almış olmuş olursunuz. Aşağıda düşmanın yenilmesinde etkili olan yakarış yer alır:

 • Allah’ım, hamdin hepsi Sana mahsustur. Senin kabzettiğini bast edecek, senin bast ettiğini de kabzedecek, dalâlete attığını hidayet edecek, hidayet ettiğini dalâlete atacak, engellediğini verecek, verdiğini engelleyecek, uzaklaştırdığını yakınlaştıracak, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur.
 • Allah’ım, üzerimize bereketlerini, rahmetini, fazlını ve rızkını bast et.
 • Allah’ım, senden, değişmeyecek ve zail olmayacak daimî nimet dilerim.
 • Allah’ım, korku gününde senden emn- ü güvenlik dilerim. Allah’ım, bizlere verdiklerinin ve bizlerden menettiklerinin şerrinden sana sığınmaktayım.
 • Allah’ım, imanı bizlere sevdir, onu kalplerimizde tezyin et; küfrü, fışkı ve isyanı bizlere çirkin göster; bizleri rüşde erenlerden eyle.
 • Allah’ım, mahzun olmadan ve fitnelere uğramadan, canımızı Müslüman olarak al ve salihlere ilhak eyle.
 • Allah’ım, Din Günü’nü ve peygamberlerini yalanlayan ve senin yolundan (insanları) alıkoyan kâfirleri kahret, onların üstüne azabını geçir ey Hakiki Mabûd. Amîn.

Düşmanların Acı Çekmesi İçin Okunacak Dua

Düşmanlarınızın acı çekmesi ve size karşı yaptıkları kötülüklerden pişman olması için etkili olan bir yakarış vardır. Bu duanın kalpten okunması durumunda düşmanlarınızın her geçen gün daha da acı çektiğini görmüş olacaksınız. Aşağıda düşmanların acı çekmesinde okunacak yakarış detaylı bir halde verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Yukarıda verilen duanın her gün gece yatmadan ilkin 7 kez okunması gerekir.

#Cennete Girmek İçin Dua Seyyidül İstiğfar Duası ve Fazileti


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir